søndag den 14. januar 2018

Viden underbygger fjeldoplevelsen

Når jeg færdes et sted handler det mest om vandringen og om at følge en rute nogenlunde gennem terrænet. Den planlagte rute kan let afviges hvis jeg ser eller opdager noget interessant og da jeg for det meste "opfinder mine egne ruter både i fjeldet og i Sydsverige og i Danmark, så betyder det ikke noget videre at ændre på tingene.

Men når jeg færdes derude er jeg også nysgerrig. Jeg vil gerne vide det hele om området både kultur- og naturmæssigt så jeg forsker løbende i det hele efterhånden som nysgerrigheden driver mig.

I Lapland har samerne der gennem århundrede har præget landskabet med deres tilstedeværelse og som stadig er der, omend de er blevet moderne i deres rendrift der interesserer mig løbende.

Samerne - hvor kom de fra?

Jeg har tidligere vovet mig ud i beskrivelser om samernes historie som et oprindeligt folk. Hvor de kom fra og om de var Nordens første indbyggere, men i den forskning kommer der hele tiden nye informationer til så det må være på tide at opsumere.


Når man taler om et oprindeligt folk så tænkes der mest på Amerikas indianere som antagelig var de første der befolkede Amerika og på eskimoerne der fra Nordamerika vandrede ind i Grønland og befolkede landet. Men, var det også samerne der befolkede Skandinavien først?

Indvandringen i Skandinavien er uden tvivl startet som en indvandring fra syd og det er ret sikkert at
Skandinavien var den sidste del af Europa der blev befolket da isen for 12.000 år siden trak sig tilbage efter den sidste kvartære istid, Weichsel-istiden der dækkede Skandinavien fra ca. 117.000-11.500 år siden.

Det mest oplagte svar på indvandringen har været at jægere og samlere har fulgt dyrenes vandring od nord fra det sydlige Europa efterhånden som de "indtog" isfrit land i takt med at isen trak sig tilbage og plantevæksten indtog landet efter isen. Der er meget der tyder på at det er en del af forklaringen på indvandringen i Danmark og i det sydlige Sverige og måske det sydlige Norge, men dette forhold åbner spørgsmål om hvor langt mod nord de nåede, og altså hvor store dele af de nordlige skandinaviske egne de befolkede. Det område vi i dag kalder Lapland og som strækker sig fra Idre i Sverige i syd til Ishavet og over til Kolahalvøen i Rusland nåede de sandsynligvis ikke, men der findes jo spor efter mennesker i disse nordlige egne dateret 1000 år tilbage så hvor kom de fra?

Ny forskning peger på at den primære indvandring er sket fra de russiske stepper hvor også det

Kilde: Vidensskab.dk

oprindelige sprog, der stadig tales i flere varianter, stammer fra. Samisk er et sprog lig det finske i den finsk ugriske sprogstamme som er en del af den uralske sprogfamilie.

Når vi i dag ser på genmaterialet er der meget der tyder på at der er sket en indvandring fra det vi i dag kalder Rusland nord om iskappen og mod syd ned langs Norges kyst og ned mod syd langs vestsiden af den tilbageblevne iskappe, men andre er vandret øst for den mod syd.

Da isen helt forsvant i den skandinaviske fjeldkæde og kun efterlod få gletsjere på de højeste fjelde har disse grupper så med tiden mødt hinanden igen.

Lang tids adskillelse uden kontakt forandre både kulturen og sproget lidt. De oprindelige teknikker til jagt og redskabsfremstilling og langsomt er jagten på rensdyrene overgået til at holde renerne som husdyr i stedet som en mere givtig form.

Samernes tilstedeværelse i de 4 lande Norge, Sverige, Finland og Rusland har i mange år været til irritation for de forskellige statsmagter der jo ikke er samiske. I Rusland gjorde man blot kort proces og indlemmede dem i staten som alle andre russere, forbød deres sprog og lærte dem russisk.

I Norge og Sverige har man også forfulgt samerne og deres oprindelige religion lige fra den tid hvor man opdagede at de var i landenes nordlige egne hvor de ikke selv havde koloniseret fra starten, og "forfølgelsen" stå på den dag i dag hvor de forskellige statsmagter forsøger at få indlemmet samerne i de respektive befolkninger.

I vore dage har man kun samestatus hvis man er "rennærende same" hvilket vil sige at man skal have rener. Man ser således bort fra en herkomst og henregner kun om man er same eller ej på baggrund af levevis (kultur) - en kultur man forsøger at slå ned.

Det havde været mere rimeligt hvis man anerkendte samerne som et selvstændigt oprindeligt folk!


Kort over fundene, der indgår i analysen. Lagkagediagrammerne viser, hvor stor en del af hvert genom, der kommer fra jæger-samler-forfædre i hhv. Vest-/Centraleuropa (grøn) og Rusland (brun). Det underbygger en hypotese om, at russiske jæger-samlere migrerede nord om iskappen og fulgte den norske vestkyst til sydspidsen af Norge, mens rensdyrjægere fra Vesteuropa migrerede til Norge og Sverige over Danmark. (Illustration: PLOS Biology/Günther et al.)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar